G6PD 篩檢檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖 

G6PD 缺乏症篩檢檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program (IQC) for Neonatal G6PD Screening Test


線上回報系統 (G6PD IQC NS MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


G6PD 篩檢檢驗內部品管統計結果及 SDI 分佈圖

選擇 LotNo:
檢驗單位 : NS016


 CICII
QC Control Lot No.G6NI1703AIG6NI1703AJ
ReagentKit
檢驗期間Month
(2019/02en)
CUM
(2017/05/01~2020/01/31)
Month
(2019/02en)
CUM
(2017/05/01~2020/01/31)
累計點數 (N)0827008270
累計平均值 (Mean) U/gHb-1.7-5.6
累計標準差 (SD)-0.17-0.42
累計變異係數 (CV) %-10.0-7.5
目標值 (Target) U/gHb1.71.75.45.4
總誤差 (TE) %-20.0-18.7
可容許總誤差 (TEa) %20202020
σ-2.0-2.2
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]



CICII SDI
分佈圖

Lot No.: G6NI1703AI ; 檢驗期間: 2017-05-01 至 2020-01-31 ; 目標值 (Target) : 1.7 ; 參考標準差 (SD) : 0.10      ( ●) 
Lot No.: G6NI1703AJ ; 檢驗期間: 2017-05-01 至 2020-01-31 ; 目標值 (Target) : 5.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.30      ( □)
單位 : NS016
SDI Diagram of CI & CII

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]



CI SDI 分佈圖

Lot No.: G6NI1703AI ; 檢驗期間: 2017-05-01 至 2020-01-31 ; 目標值 (Target) : 1.7 ; 參考標準差 (SD) : 0.10
單位 : NS016
SDI Diagram of CI

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]



CII SDI 分佈圖

Lot No.: G6NI1703AJ ; 檢驗期間: 2017-05-01 至 2020-01-31 ; 目標值 (Target) : 5.4 ; 參考標準差 (SD) : 0.30
單位 : NS016
SDI Diagram of CII

月統計:    ;    累計期間 (CUM):自
[TOP]



請點選下列一個機構

NS001 NS002 NS003 NS004 NS005
NS006 NS007 NS008 NS009 NS010
NS011 NS012 NS013 NS014 NS015
NS016 NS017 NS018 NS019 NS020
NS021 NS022 NS025 NS027 NS031
NS999

[TOP]



首頁申請方法 品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:10699 台北郵政 26-624 號信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 09 Apr, 2020

回首頁